פורמט:

כריכה קשה

מסדרת "שפתי חיים"


מאת הגאון הצדיק ר' חיים פרידלנדר זצ"ל  

מנהל רוחני בישיבת "פוניבז' ב"ב", וישיבת "הנגב" נתיבות.


עיונים במוסר ודעת, תוכחות חיים אשר השמיע לרבים 

להדריכם באורחות חיים למעלה להשכיל ליאור באור החייםבסדרה 


3 כרכים על המועדים


4 כרכים על התורה


2 כרכים על אמונה


2 כרכים על עבודת המידות


2 כרכים על התפילה 


ברקוד:

0000257

גודל:

 בינוני

קוד מוצר:

0000257