פורמט:

כריכה קשה

שעורים במסכת בבא קמא 
פרקים
ארבעה אבות , כיצד הרגל, ריש פרק המניח ופרק מרובה


מתורתו של רבנו הגאון הגדול
מרן רב חיים שלמה ליבוביץ זצוקלל"ה
מראשי ישיבת פוניבז'

יוצא לאור על ידי בנו
הרב יעקב משה ליבוביץ שליט"א

כולל בתוכו מפתח ברכת שמואל
על מסכת בבא קמא וענייני גניבה וגזילה

תשפ"ד


מס' עמודים:

1002

ברקוד:

0025175

תאריך יציאה:

14/02/2024

גודל:

 גדול

קוד מוצר:

0025175